میتونی وارد کلاست بشی و درساتو ببینی دوست من.  😉  파이팅