نام کتاب: Korean from zero1

زبان: انگلیسی کره ای

سطح: مقدماتی

توضیحات: این کتاب یکی از بهترین کتاب های آموزش زبان کره ای بصورت خودخوان هست…برای استفاده از این کتاب ,سطح زبان انگلیسی شما باید خوب باشه.

دانلود کتاب